Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt welke risico's er kleven aan het investeren in obligaties van Jungo. Hier beschrijven we wat de belangrijkste risico's zijn en wat je zelf kunt doen om de mogelijke gevolgen te beperken. Uiteraard neemt Jungo zelf ook maatregelen om jouw inleg te beschermen. Meer daarover lees je in Wat doet Jungo om de investering van de Crowd te beschermen.

Risico 1: De huizenkoper voldoet niet aan zijn financiële verplichtingen

De Crowd investeert in door Jungo uitgegeven obligaties. Het rendement op de obligaties is afhankelijk van de te ontvangen rente en aflossing op een specifieke aan die obligaties gekoppelde hypotheek. Het risico van je belegging is dus ook direct gekoppeld aan deze hypotheek. Als de huizenkoper niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, heeft dat dus direct gevolgen voor de Crowd met aan de betreffende hypotheek gekoppelde obligaties. De volgende 3 scenario's kunnen optreden.

1. De huizenkoper mist een enkele betaling

Het komt met enige regelmaat voor dat een betaling wordt gemist, bijvoorbeeld omdat de automatische incasso niet plaats kan vinden. In veruit de meeste gevallen betreft het een incident en wordt de incasso binnen enkele dagen alsnog uitgevoerd.

De investeringsbeschermer voorziet op dat moment in extra gelden die door Stichting Jungo Crowd aan Jungo wordt voldaan. Zolang er voldoende saldo is en aan Jungo door Stichting Jungo Crowd wordt voldaan, merkt de Crowd niets van een enkele gemiste betaling. 

2. De huizenkoper raakt in structurele achterstand

In enkele gevallen leidt een gemiste betaling tot een structurele achterstand. Jungo maakt in dit geval afspraken met de huizenkoper om de achterstand in te lopen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen. De investeringsbeschermer voorziet op dat moment in extra gelden die door Stichting Jungo Crowd aan Jungo wordt voldaan. Zolang er voldoende saldo is en aan Jungo door Stichting Jungo Crowd wordt voldaan, ontvang je dus gewoon rente & aflossing. De Crowd investeerders, die beleggen in aan deze hypotheek gekoppelde obligaties, worden in dit geval wel op de hoogte gesteld van de achterstand.

3. Het huis wordt (gedwongen) verkocht 

Als de woning wordt verkocht terwijl de hypotheek nog niet is afgelost, kan het zijn dat de opbrengst onvoldoende is om de hypotheek af te lossen. Er is dan sprake van een restschuld. Dit risico is groter als Jungo de woning (laat) verkopen als gevolg van betalingsproblemen bij de huizenbezitter. Uitgangspunt bij Jungo is altijd het mogelijk maken dat de huizenkoper kan blijven wonen in de woning als hij/zij dat wil. Wanneer dit financieel niet mogelijk is, zal de woning verkocht moeten worden. De verkoop kan de huizenkoper zelf organiseren (onze voorkeur), of door Jungo worden georganiseerd (als het niet anders kan). Dit kan leiden tot een verlies. Gelukkig komt dit slechts zelden voor.

Wanneer de opbrengst bij de verkoop minder is dan de nog openstaande schuld, wordt de opbrengst als volgt verdeeld:

  • Als eerste worden de kosten aan Jungo terugbetaald.

  • Vervolgens krijgt de senior investeerder betaald.

  • Als laatste krijgen de Stichting Jungo Crowd en back-stop investeerder pro-rata (evenredig naar inleg) betaald. 

Als het bedrag dat door Stichting Jungo Crowd wordt ontvangen onvoldoende is om aan de verplichtingen onder de obligaties te voldoen, is er een verlies voor de Crowd. Bij een eventueel verlies voorziet de investeringsbeschermer in extra gelden die door Stichting Jungo Crowd aan Jungo wordt voldaan. Zolang er voldoende saldo is en aan Jungo door Stichting Jungo Crowd wordt voldaan, merkt de Crowd niets van een enkele gemiste betaling. 

Let op: In alle gevallen dat de huizenkoper niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, start Jungo met debiteurenbeheer. We maken met de klant betaalafspraken om zo de achterstand weer in te lopen. Na de verkoop van de woning kan er een restvordering overblijven. Ook in dat geval blijft Jungo zich inspannen deze vordering te innen.  
Wanneer het saldo in de investeringsbeschermer onvoldoende is, dan blijft de vordering uit hoofde van de obligaties bestaan. De opbrengsten uit het debiteuren beheer worden in dat geval ook gebruikt om volgens afspraak de achterstanden bij de obligatiehouders af te betalen. Het kan zijn dat een vordering op enig moment niet of niet volledig te innen blijkt. In dat geval zal Jungo de vordering afboeken en de schuldeisers, waaronder de obligatiehouders, hierover informeren.

Wat kun je doen om dit risico te beperken?

  • Je investeringen spreiden over verschillende campagnes.

Risico 2: De Crowd wil eerder afgelost krijgen

Als je obligaties koopt, ga er dan van uit dat je de hele investering pas aan het einde van de looptijd terug hebt ontvangen. En dus dat je niet eerder aan je al geïnvesteerde geld kunt komen. De obligaties zijn naar hun aard wel overdraagbaar. Wij bieden echter geen mogelijkheden om de obligaties via een marktplaats of anderszins te verhandelen.

Wat kun je doen om dit risico te beperken?

  • Nooit geld investeren wat je niet kunt missen of verwacht eerder nodig te hebben.

  • Je investeringen spreiden over verschillende looptijden.

Risico 3: Concentratierisico

Dankzij Jungo kun je direct investeren in obligaties waarvan het rendement afhankelijk is van een specifieke, door jou gekozen, Nederlandse hypotheek. Dit brengt een risico met zich mee: het 1-op-1 risico van crowdfunding. Gemiddeld genomen zijn Nederlandse hypotheek relatief veilig (lees bijvoorbeeld dit onderzoek van de ING). Daar heb je echter niets aan als nu nét die ene hypotheek waar jij in hebt geïnvesteerd, in de problemen komt.

Wat kun je doen om dit risico te beperken?

Wij hebben van Stichting Jungo Crowd extra rente gevraagd uit de investeringsbeschermer om verliezen als gevolg van dit risico te beperken. Om het risico op een verlies verder te beperken is het slim om je investeringen te spreiden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Spreiden over meerdere campagnes

  • Spreiden over verschillende gebieden in Nederland

  • Spreiden over verschillende looptijden

Risico 4: Vervroegde aflossing door de huizenkoper

Dit risico gaat over het zogenoemde opportunity loss. Dat is de rente die je had verwacht te ontvangen, maar niet krijgt omdat de huizenkoper eerder (een deel van) zijn hypotheek aflost. Wij vinden het verstandig als huizenkopers het hoogste risico van hun hypotheek versneld aflossen, daarom hebben wij geen boete op eerder aflossen van het deel van de hypotheek waaraan de obligaties zijn gekoppeld. Die versnelde aflossing op de hypotheek gebruikt Jungo om de obligaties en de back-stop versneld af te lossen.

Als Crowd loop je dus het risico dat je jouw investering eerder terugkrijgt dan je had verwacht, en daardoor verwachte rente "misloopt". Daar krijg je geen vergoeding voor. Natuurlijk kun je de terugbetaalde investering gewoon opnieuw beleggen via Jungo.

Wat kun je doen om dit risico te beperken? 

  • Ook hier geldt dat je door je investeringen te spreiden de impact van een vervroegde aflossing beperkt. 

Heb je het antwoord gevonden?