Om te berekenen wat je maximaal verantwoord mag lenen nemen we ook bestaande financiële verplichtingen mee. Uiteindelijk gaat het erom dat je alle verplichtingen uit je inkomen kunt betalen, niet alleen de hypotheek. Daarom is het beoordelen van bestaande kredieten een standaard onderdeel van de acceptatieprocedure. 

Financiële verplichtingen die meetellen voor de maximale woonlast 

BKR geregistreerde kredieten

Bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag doen we altijd een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Voor de berekening stellen we de lasten van een krediet op 2% van de oorspronkelijke leensom. 

Werkelijke lasten lager? Als de aanvrager aan kan tonen dat de lasten lager zijn dan 2% op maandbasis, dan houden we rekening met de werkelijke betalingsverplichting.

Studieschuld bij DUO

Voor financiële verplichtingen uit studieleningen rekenen we met een maandlast van 0,45% van de oorspronkelijke lening. Voor leningen van voor 1 januari 2016 rekenen we met 0,75%. Deze verplichtingen brengen we in mindering op de maximale woonlasten.

Extra afgelost? Als de aanvrager met correspondentie van DUO kan aantonen dat hij of zij extra heeft afgelost en daardoor een lagere maandlast heeft, dan gaan we uit van die lagere maandlast. Als minimum hanteren we de werkelijke maandlast.

Overige financiële verplichtingen 

Ook kredieten die niet geregistreerd zijn bij het BKR moeten meegenomen worden in de berekening van de maximaal toegestane woonlast. Voor de berekening stellen we de lasten van een krediet op 2% van de oorspronkelijke leensom.

Je kunt hierbij denken aan de volgende verplichtingen:

  • Lening(en) van de werkgever; 

  • Onderhandse leningen, bijvoorbeeld van familie;

  • Leningen van derden;

  • Leasecontracten.

Ook bij een lopende lening voor een woning houden wij rekening met een minimum van 2% van de kredietsom. Wij houden rekening met de aangetoonde bruto maandlast als uit een overeenkomst blijkt dat de werkelijke betalingsverplichting lager is dan 2% op maandbasis en deze tijdens de looptijd van de Jungo Hypotheek niet kan wijzigen.

Financiële verplichtingen die meetellen voor het toetsinkomen 

Sommige financiële verplichtingen mag je aftrekken in de aangifte van de inkomstenbelasting. We brengen deze verplichtingen niet in mindering op je maximale woonlast, maar op de toetsinkomen. Hieronder staan deze verplichtingen verder toegelicht.

Partneralimentatie

Dit is de alimentatie die de aanvrager moet betalen aan een ex-partner. We brengen deze verplichting in mindering op het toetsinkomen.

Erfpachtcanon 

Het jaarlijks totaal te betalen erfpachtcanon wordt in mindering gebracht op het toetsinkomen. We doen dit ook wanneer de erfpacht voor bepaalde tijd is afgekocht. 

Aflossen bij passeren

Als de aanvrager een krediet uit eigen middelen aflost vóór het passeren van de hypotheekakte, rekenen we die lasten niet mee. Dit moet worden aangetoond met een brief van de kredietverstrekker, waarin staat dat het krediet is afgelost. Als uit de BKR-toets al blijkt dat de aflossing is gedaan, dan is er geen brief nodig. 

Daarnaast moet worden aangetoond dat de aflossing met eigen geld is gedaan. Dit kan door een saldo opgave die op offertedatum niet ouder is dan drie maanden.

Dubbele hypotheeklasten

Is de aanvrager op het moment van passeren nog eigenaar van zijn huidige woning? Dan moet dit gemeld worden in de hypotheekaanvraag. Ook moet een opgave van de restantschuld worden overlegd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

De aanvrager moet aantonen dat de dubbele netto maandlasten draagbaar zijn voor een periode van ten minste 12 maanden. Dat kan met een bewijs van eigen middelen of door een werkelijke maandlastenberekening aan te leveren. Bovendien moet de aanvrager aantonen dat een mogelijk verkoopverlies opgevangen kan worden.

Woning staat te koop of is al verkocht? Dan moet dat worden aangetoond met een kopie van de getekende verkoopopdracht of verkoopovereenkomst. 

Huidige woning nog niet verkocht en staat (nog) niet te koop? Dan worden de werkelijke lasten van de lopende hypotheek meegenomen in de berekening van de maximaal toegestane woonlast. De werkelijke lasten kunnen worden aangetoond met een opgave van de huidige hypotheekgever.

Restschuld

Het is niet mogelijk om een restschuld mee te financieren bij Jungo. Wanneer er sprake is van een restschuld moet de aanvrager aantonen dat er een betalingsregeling is getroffen of dat de restschuld is kwijtgescholden. 

Heb je het antwoord gevonden?