Met de Jungo hypotheek kan je Nederlandse woonhuizen of appartementen voor eigen bewoning financieren. 

Eisen aan het onderpand

Om in aanmerking te komen voor een Jungo hypotheek stellen we een aantal eisen aan een onderpand:

 • Het bevindt zich in Nederland;

 • Alle beoordelingspunten voor het onderhoud zijn minimaal voldoende (zie ook de paragraaf over taxatie);

 • Het is bedoeld voor eigen bewoning door de aanvrager(s);

 • Het is (een combinatie van) een stuk grond, een gebouw (opstal), appartementsrecht en/of het recht van erfpacht;

 • De minimale marktwaarde is € 100.000.

Taxatie van het onderpand

De marktwaarde van het onderpand moet altijd aangetoond worden door een taxatierapport, inclusief alle bijlagen. Wij gebruiken altijd de getaxeerde huidige marktwaarde. Dat is de waarde vóór een eventuele verbouwing. 

Hieronder lichten we de vereisten toe met betrekking tot het onderpand en de taxatie.

Geldigheid, aanvullende waardebepaling en courantheid onderpand

Op de offertedatum mag het taxatierapport niet ouder zijn dan 6 maanden. Een aanvullende waardebepaling of WOZ-waardering accepteren we niet. De courantheid van het onderpand mag maximaal 12 maanden zijn.

Waar moet de taxatie aan voldoen? 

Een onafhankelijke, erkende taxateur moet de taxatie uitvoeren. Deze taxateur mag niet bij de transactie betrokken zijn en moet bekend zijn met de lokale situatie.

Vervolgens moet een validatie-instituut, gecertificeerd volgens de voorwaarden van Stichting Taxaties en Validaties (STenV), het taxatierapport valideren. Het rapport moet overeenkomen met het meest recente model ‘Taxatierapport financiering woonruimte’, inclusief alle bijlagen zoals kadastraal uittreksel en inzicht in de erfpachtsituatie.

 Als het te taxeren onderpand in de gemeente Utrecht, Den Haag, Amsterdam of Rotterdam ligt, mag het maximaal 10 kilometer van de vestigingslocatie van de taxateur liggen. Ligt het onderpand in de provincie Groningen, Friesland of Zeeland of op de Waddeneilanden, dan mag het maximaal 30 kilometer van de vestigingslocatie van de taxateur liggen. In alle andere gevallen mag het te taxeren onderpand maximaal 20 kilometer van de vestigingslocatie van de taxateur liggen. Wij gaan daarbij altijd uit van de postcode van de taxateur.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten wordt er een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht.

Staat van onderhoud

Om in aanmerking te komen voor een Jungo hypotheek moeten alle onderdelen van het onderpand door de taxateur als voldoende of goed beoordeeld worden. 

Wat moet er uit de taxatie blijken?

In het taxatierapport en de bijlagen moet de volgende informatie staan:

 • Welk onderhoud wanneer plaats moet vinden;

 • Wat de kosten van het onderhoud zijn;

 • Dat het saldo van het onderhoudsfonds hoger is dan de kosten van het benodigde onderhoud;

 • Indien van toepassing: Dat de begroting van de VvE voldoende is om het MJOP(Meerjarenonderhoudsplan)uit te kunnen voeren.

 In de onderstaande tabel staan de toegestane scenario’s.

Bij meer dan 10% achterstallig onderhoud vragen we ook een bouwkundig rapport.

Erfpacht

Erfpacht is alleen toegestaan van (semi-)overheidsinstanties. Dit zijn gemeentes, provincies, hoogheemraadschappen of woningbouwverenigingen. Particuliere erfpachtovereenkomsten accepteren we niet. 

In de erfpachtovereenkomst moet de (resterende) duur van het recht van erfpacht staan. Als de overeenkomst voor 1 januari 1992 gesloten is, dan moet de (resterende) duur van het recht van erfpacht minimaal de helft van de looptijd van de lening zijn. Uitzondering is als in de overeenkomst staat dat het recht van erfpacht na de (resterende) duur onvoorwaardelijk wordt verlengd.

Welke onderpanden voldoen niet?

De volgende onderpanden kun je niet financieren met een Jungo hypotheek:

 • Woonboerderijen;

 • Woonboten;

 • Woonwagens;

 • Caravans;

 • Woningen in het buitenland;

 • Recreatiewoningen;

 • Woon-/winkelpanden (combinatiepanden);

 • Woningen op een bedrijventerrein;

 • Beleggingspanden;

 • Rechten van opstal;

 • Verhuurde en deels verhuurde onderpanden, met uitzondering van recreatieve verhuur (maximaal 60 dagen per jaar, nooit langer dan 4 weken achtereen en de opstalverzekering moet de tijdelijke verhuur dekken);

 • Serviceflats;

 • Coöperatieve flat exploitatieverenigingen;

 • Nieuwbouw met bouwdepot.

Overige bepalingen

Jungo hanteert de volgende aanvullende bepalingen:

 • Wij brengen geen offerte uit als het onderpand nog niet bekend is;

 • Wij brengen binnen 6 maanden geen nieuwe offerte uit wanneer de combinatie onderpand, aanvrager en adviseur gelijk is;

 • Alleen een hypotheekadviseur met de juiste vergunningen kan bij ons een offerte aanvragen;

 • Zonder advies (execution only) een offerte aanvragen is bij ons niet mogelijk.

Heb je het antwoord gevonden?